FANDOM


  • cô Monro ({{{j}}}?):hàng xóm của Shin. Rất hay sang nhờ vả bố con Shin. Thỉnh thoảng có những món ăn kì quặc.

Tính cách

Quan hệ hàng xóm

Gia đình Nohara

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.