FANDOM


  • Osamu ({{{j}}}?):con của cô Monro.Có cách ăn nói chanh chua khiến bố cu Shin rất ghét.

Tính cách

chanh chua

Quan hệ gia đình

Monro :({{{j}}}?):hàng xóm của Shin. Rất hay sang nhờ vả bố con Shin. Thỉnh thoảng có những món ăn kì quặc.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.